Politica de confidențialitate: AirWay.ro - Bilete avion online

bilete avionACORD PRELUCRARE DATE CU CARACTER PERSONAL

PENTRU UTILIZAREA ACESTUI SITE ESTE NECESAR SA CITESTI SI SA ACCEPTI ACESTE REGULI

AIRWAY TICKET SRL poate detine informatii despre dumneavoastra, pe care ni le-ati oferit (de exemplu printr-o comanda de achizitie produse / servicii sau printr-un formular de inregistrare, etc.). Aceste informatii pot include, printre altele, numele, adresa, CNP-ul, numere de telefon si orice alt fel de informatie in legatura cu modul in care utilizati produsele si serviciile noastre.

In conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare, AIRWAY TICKET SRL prelucreaza datele cu caracter personal, cu respectarea cerințelor legale și în condiții care sa asigure securitatea, confidențialitatea și respectarea drepturilor persoanelor vizate.
Prin Date cu caracter personal intelegem orice informaţii referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în mod particular prin referire la un număr de identificare ori la unul sau la mai mulţi factori specifici identităţii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale.
Prelucrarea datelor cu caracter personal inseamna orice operaţiune sau set de operaţiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terţi prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ştergerea sau distrugerea.
Stocarea reprezinta păstrarea pe orice fel de suport a datelor cu caracter personal culese.

Prelucrarea datelor cu caracter personal de catre AIRWAY TICKET SRL se face cu respectarea următoarelor principii:
• Legalitatea. Prelucrarea datelor cu caracter personal se face în temeiul și în conformitate cu prevederile legale;
• Scopul bine-determinat. Orice prelucrare de date cu caracter personal se face în scopuri bine determinate, explicite și legitime, adecvate, pertinente și neexcesive prin raportare la scopul în care sunt colectate și ulterior prelucrate;
• Confidențialitatea. Persoanele care prelucrează, în numele AIRWAY TICKET SRL, date cu caracter personal au prevăzut în fişa postului, anexa la contractul individual de munca o clauză de confidențialitate;
• Consimţământul persoanei vizate. Orice prelucrare de date cu caracter personal, cu excepția prelucrărilor care vizează date din categoriile strict menționate în Legea 677/2001, poate fi efectuată numai dacă persoana vizată şi-a dat consimţământul în mod expres și neechivoc pentru acea prelucrare;
• Informarea. Persoanele vizate iau cunostinta despre faptul ca li se vor prelucra date cu caracter personal;
• Protejarea persoanelor vizate. Drepturile persoanelor vizate sunt : dreptul de a fi informat, dreptul de acces la date, dreptul de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a se adresa justiţiei.
• Securitatea. Masurile de securitate a datelor cu caracter personal sunt stabilite astfel încât sa asigure un nivel adecvat de securitate a datelor cu caracter personal procesate.

Distribuirea informatiilor

Datele cu caracter personal se pot comunica între AIRWAY TICKET SRL şi împuterniciţii acestuia sau între AIRWAY TICKET SRL sau împuterniciţi ai acestuia şi alte instituţii ori organisme publice sau entităţi de drept public sau privat, care pot folosi informatia in aceleasi scopuri ca si AIRWAY TICKET SRL.
In conformitate cu dispozitiile legislatiei in vigoare, aveti urmatoarele drepturi : de a fi informat, de acces la date, de intervenţie asupra datelor, de opozitie, de a nu fi supus unei decizii individuale, de a va adresa justiţiei.

Puteti solicita de la AIRWAY TICKET SRL informaţiile prevăzute de lege, printr-o cerere întocmită în formă scrisă, semnată şi înregistrată la sediul firmei AIRWAY TICKET SRL este obligat să comunice informaţiile solicitate, în termen de 30 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei opţiuni a solicitantului.

Prin acceptarea prezentului formular de consimtamant confirmati faptul ca ati fost informat ca datele dumneavoastra cu caracter personal urmeaza sa fie stocate, prelucrate si utilizate in conditiile legii, si ca sunteti de acord ca aceste Date cu caracter personal (inlcusiv CNP) sa fie prelucrate si utilizate in limitele astfel specificate, pe durata impusa de legislatia in vigoare , precum si asupra drepturilor dumneavoastra legate de prelucrarea datelor cu caracter personal de catre AIRWAY TICKET SRL.


Datele cuprinse in factura fiscala si biletul de avion vor fi tratate confidential,in conformitate cu prevederile Directivei CE/95/46 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, transpusa prin Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date cu modificarile si completarile ulterioare, precum si prevederile Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea datelor cu character personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, transpuse prin Legea nr. 506/2004.